AutoHotKey

Hotkey

# 윈도우키
! ALT
^ ctrl
+ shift

[[https://www.autohotkey.com/docs/Hotkeys.htm|참조]]